ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจงานการทำ ทำนบกั้นน้ำพื้นที่ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.61 พลตรี วิชา ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร ตรวจงานในพื้นที่ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ การจัดทำทำนบกั้นน้ำ 3 แห่ง เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตร การขุดลอกลำน้ำ 1 แห่ง และการจัดทำถนนเพื่อการสัญจรไปมาของชาวบ้านและการขนส่งพืชไร่ของเกษตรกร ผลการดำเนินการทุกแผนงานเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา การดำเนินการใกล้แล้วเสร็จเป็นที่พอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง