ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

เปิดอบรมผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการอบรมผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ถึงระดับกองพัน ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้น ณ ห้องอบรมร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา