ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่รับฟังการการแก้ไขปัญหาพื้นที่อีสานใต้

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561  พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมร่วมระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 2,สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังข้อมูลการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งที่มีแนวโน้มจะรุ่นแรงในปีนี้ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี