ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นักวิชาการ มข. ถกการแก้ปัญหาน้ำท่วมขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเพียรวิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น