ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประดับยศให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

เมื่อ 20 ต.ค.60 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.เป็นประธานในการประดับยศให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก