ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มอบกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน

เมื่อ ๓๐๐๘๐๙ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ ได้กรุณามอบกล้าพันธุ์ผักพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ชนิด ได้แก่ กล้าพันธุ์ถั่วสีม่วงสิรินธรณ์, กล้าพันธุ์กระเจี้ยบเขียว, กล้าพันธุ์พริกเขียวใหญ่, กล้าพันธุ์บวมเหลี่ยม และกล้าพันธุ์แตงกวา ให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อนำไปเพาะปลูกในพื้นที่บริเวณบ้านพักตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น