ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศึกษาดูงาน การปั่นเส้นด้ายเฮมพ์เชิงอุตสาหกรรม

24 พ.ค.60 เวลา 0900
พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะ สวพ.ทบ. ร่วมคณะนักวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงาน การปั่นเส้นด้ายเฮมพ์เชิงอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเครื่องแต่งกายทหาร ณ บริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จว.สบ. โดยมี คุณฉัตรชัย สายสดุดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับ