ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

พิธีเปิดและส่งมอบฝาย

วันนี้(๒๔) ๐๘.๓๐ น.
พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท.) เข้าร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบฝายมีชีวิตบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ.          
นายอำเภอโคกโพธิ์,ทสจ.ปัตตานี
ป่าไม้ทรายขาว,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนัน,ผญบ.,
และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานพิธีโรงเรียนบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี บรรยากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันนี้(24) เวลา 13.30
พ.อ.จุมพล  สุดสวาสดิ์ รองผอ.รมน.จว.ป.น.(ท) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 3 ฝ่าย กอ.รมน.จังหวัด ป.น.และเจ้าหน้าที่งานปกครอง ศปก.อำเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณสถานีรถไฟนาประดู่พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่นายสถานีรถไฟ
และเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ตร.นพป.)บริเวณสถานีรถไฟ รวมทั้งตรวจเยี่ยมประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มา
เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจและเป็นการป้องปราม กดดันไม่ให้มีการก่อเหตุจากผู้ไม่หวังดี ตามนโยบายของ มทภ.4 ซึ่งผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด เหตุการณ์เป็นปกติ