ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

สรงน้ำพระวันสงกรานต์ กรมการสารวัตรทหารบก

12 เมษายน 2560 สรงน้ำพระวันสงกรานต์ กรมการสารวัตรทหารบกและขอพรพระวัดบวรนิเวศวิหาร