ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ 
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 5 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน