ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.2(2) เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยการเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ด้วยการสร้างการรับรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 คน , ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 คน , ข้าราชการครู จำนวน 20 คน , ครูอาสาสมัคร จำนวน 49 คน , เจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการ จำนวน 52 คน , ครู กศน.ตำบล จำนวน 258 คน , ผู้แทนกรรมการ ศส.ปชต. จำนวน 219 คน , ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 665 คน
เสร็จพิธี รอง มทภ.2(2) ได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ ผบ.ทบ.ในพื้นที่ จว.อ.บ./ศ.ก.ห้วงวันที่ 13 พ.ย.61 ณ ศาลากลาง จว.อ.บ. อ.เมือง จ.อุบลฯ