ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ศร.ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาในหน้าที่ ผบ.ศร.

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.61 เวลา 0900 ศร.ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาในหน้าที่ ผบ.ศร./ผบ.รร.ร.ศร. ระหว่าง พล.ต.สุเทพ นพวิง กับ พล.ต.ประสาร รวยดี