ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

'ม.ล.ปนัดดา' ตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อเช้าวันนี้ (9 มี.ค.61) เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพิเศษ วิชา 'สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน' แก่ลูกหลานเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมแห่งนี้นอกจากจะมีกระบวนการฝึกอบรมและดูแลเด็กและเยาวชนตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล และตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น : 1) กิจกรรมบรรพชา โดยคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี สมัครใจเข้าบรรพชา และมีการศึกษาธรรมวินัย 2) กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จัดตกแต่งสถานที่ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยร่วมกับมูลนิธิ Right to Play 3) กิจกรรมแนะแนวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช และภูเก็ต โดยจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวกับเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมว่า ขอให้เยาวชนยึดมั่นในพระราชปณิธานและคำสอนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกันประพฤติปฏิบัติและดำรงรักษาคุณงามความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความอดทน เสียสละ พอเพียง มีความเพียรในการทำความดี และช่วยกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของผู้คนในสังคม และประเทศชาติ สนองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันสร้างเสริมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างมั่นคงเข้มแข็ง และพัฒนาให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง"ในเมื่อลูกหลานจะใช้เวลาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนมีเวลาค่อนข้างจำกัด ไม่ยาวนาน ผมจึงอยากให้ลูกหลานทุกคนได้มีการปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ แม้รวมถึงอุปนิสัยใจคอเป็นอันดับแรก ค้นหาต้นแบบของคนดีหรือแบบอย่างให้แก่ตนเองโดยไม่ชักช้า และยึดถือบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มทิศชีวิต นำเราสู่การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและกอปรด้วยคุณธรรม
 


เรื่องความมีระเบียบวินัย เรื่องสิ่งที่ควรจะเป็นและมุ่งมั่นปฏิบัติ เรื่องธรรมชาติแห่งความดีที่เกิดมาพร้อมกับคนทุกคนและสามารถปฏิบัติได้โดยธรรมชาติ เรื่องความเพียรทางการศึกษา ล้วนเป็นสิ่งที่ลูกหลานเยาวชนจะ ต้องร่วมกันเสริมสร้างเกียรติคุณ ความชอบธรรมให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตตนและครอบครัว ผมขอขอบพระคุณและฝากผู้บริหาร ครูอาจารย์ ฝ่ายปกครอง และบุคลากรของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน" ม.ล.ปนัดดา กล่าว