ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดพื้นที่จุดเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคายระยะที่ 1 ซึ่งเป็นจุดที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรปลายรางเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2441 หรือเมื่อ 119 ปีที่ผ่านมา ณ มอหลักหินรัชกาลที่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา