ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ให้การต้อนรับ พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบกและคณะ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติกองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติกองทัพบกและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม ประจำปี 2561 ของหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพล ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติกองทัพบก ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบตามแนวชายแดน และมีความพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ปัญหา และภัยคุกคาม ให้กำลังพลทุกนายตั้งใจทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด ด้วยความจริงจัง จริงใจ และภาคภูมิใจในการเป็นทหารของชาติ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ สนับสนุนเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจ การแก้ไขปัญหาของชาติให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าใจเจตนารมณ์ของกองทัพที่พร้อมช่วยเหลืออยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ เสริมสร้างร่างกายให้มีความเข้มแข็ง สง่างาม มีจิตวิญญาณของความเป็นทหาร ตามแนวคิด Smart Man เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยให้เป็น Smart Army ที่มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนงานของกองทัพบกในทุกรูปแบบ เป็นที่พึ่งของประชาชนยามมีเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี อุดมการณ์ความรักชาติให้คงอยู่ในสังคมไทย เป็นพลังในการร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติกองทัพบก วางพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา และลงนามในสมุดเยี่ยมด้วย