ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจความก้าวหน้าของโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

18 พ.ค.60 เวลา 1400
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ รับการตรวจและติดตามความก้าวหน้าของโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3  ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และรับฟังนโยบาย ข้อแนะนำจาก แม่ทัพภาคที่ 3