ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดแนะนำความรู้ สจร.ทหาร แนะนำความรู้

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 0900 พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดแนะนำความรู้ สจร.ทหาร ได้ไปแนะนำความรู้  ณ นพค.43 สนภ .4 นทพ. อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมี พ.อ.ณัฏฐ์วารัณ สุขวงศ์ รอง ผบ.นพค.43 ให้การต้อนรับ ชุดแนะนำความรู้ได้บรรยายในเรื่องประมวลจริยธรรม การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ สิทธิการได้รับค่าชดเชยของผู้เสียหายในคดีอาญาฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การร้องทุกข์ร้องเรียนที่ถูกต้อง การกระทำทุจริตหลอกลวงเรียกร้บเงิน กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำลังพลให้ความสนใจและสอบถามในเรื่องที่บรรยายและข้อเท็จจริงจากปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับตอบข้อทดสอบและแบบประเมินผล เป็นที่เรียบร้อยตามภารกิจ