ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

แต่งตั้งชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๔

แต่งตั้งชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๔
กระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน
รองปลัด กห.
พลเอก
พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ
ผทค.พิเศษ สป.
พลเอก
พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง
ปษ.พิเศษ สป.พลเอก
พลโท ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น
ผทค.พิเศษ สป
พลเอก
กองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
รอง ผบ.ทสส.
พลเอก
พลเอก สุภโชค  ธวัธพีระชัย
รอง ผบ.ทสส.
พลเอก
พลเอก ณตฐพล  บุญงาม
เสธ.ทหาร
พลเอก
พลโท ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม
รอง เสธ.ทหาร
พลเอก
พลโท จิรัชญ์   บุญชญา
ผบ.นทพ.
พลเอก
พลโท ไพโรจน์  วิไลลักษณ์
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท วิโรจน์  เกิดแสง
ปษ.สปท.
พลเอก
พลโท กิตติพงศ์   กาญจนาคม
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน
จก.สส.ทหาร
พลโท
พลโท เทพชาตรี   ฝั่งสระ
ปษ.บก.ทท.
พลโท
พลตรี หิรัญ   ศรีสุก 
ปษ.บก.ทท.
พลโท
พลตรี สุเมธี  สานสุวรรณ
ปษ.สปท.
พลโท
พลตรี นันทวัฒน์  ทัศนงาม
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี ปิยพล  ผลาสินธุ์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี จิรนันท์   กัณฑวงศ์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี สุรยุทธ   พุกจินดา
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี พงศ์อานันท์  รมยะนันทน์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี ชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พันเอก โสรัช  สุขมา
ผทค.บก.ทท.
พลตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลโท ปราการ  ปทะวานิช
ปษ.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท จิรเดช  กมลเพ็ชร
ปษ.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท อยุทธ์   ศรีวิเศษ
ผทค.พิเศษ ทบ.พลเอก
พลโท ปรีชา  จึงมั่นคง
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รอง เสธ.ทบ.พลโท
พลตรี ปราโมทย์  นาคจันทึก
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง
ผทค.พิเศษ.ทบ.
พลโท
พลตรี วรพล  วรพันธ์
ผทค.พิเศษ.ทบ.
พลโท
พลตรี ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์
ผทค.พิเศษ.ทบ.
พลโท
พลตรี หทัยเทพ   กีรติอังกูร
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี สุปัญญา  วิไลรัตน์
ผทค.พิเศษ.ทบ.
พลโท
พลตรี บัญชา  อาจคำพันธุ์
ผทค.พิเศษ.ทบ.
พลโท
พลตรี ภาสกร  ทวีตา
รอง มทภ.4
พลตรี
พันเอก สมภพ  ศรีศิริ
จก.วศ.ทบ.
พลตรี
พันเอก วัชรพล  จุมพล
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก จิระศักดิ์  ขำประถม
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ธีรชัย  แสนสะสม
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ปรเมศ  อุมรินทร์
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก วิระ  สอนถม
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอกใหม่ 12 นาย พลโท ใหม่ 16 นาย พลตรี ใหม่ 8 นาย 
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐