ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2565

ยินดีนายพลใหม่

คำสั่งแต่งตั้งชั้นนายพล จปร.32  ต.ค.61 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลตรี สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
พลตรี ฐิติพล  ไวยพจน์
ผช.หน.ฝสธ.สป.
พลตรี
พันเอก เกษม  จั่นเรือง
ผทค.สป.
พลตรี
กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท  นเรนทร์  สิริภูบาล
ผบ.สปท.
พลเอก
พลตรี สุภรัตน์   เงินบำรุง
ปช.ทหาร
พลโท
พลตรี พิสัณห์  ปฐมเอม
เสธ.สปท.
พลโท
พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
หน.ฝสธ.
พลโท
พลตรี อภิรมณ์  จินตเกษกรรม
ปษ.ทท.
พลโท
พลตรี วิชา ไผ่เกาะ
ปษ.ทท.
พลโท
พลตรี ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์
ผทค.พิเศษ.ทท.
พลโท
พลตรี สุชาติ  ทับทิมแดง
ผทค.พิเศษ.ทท
พลโท
พลตรี พิศนุ  พงษ์ศารานันท์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
พลตรี ดำรงค์    สุ่มสังข์
ผทค.พิเศษ.สป.
พลโท
พลตรี  พนม  ใจทหาร
รอง จก.กพ.ทหาร
พลตรี
พลตรี วัฒนะ   พลจันทร์
รอง ผบ.ศรภ.
พลตรี
พลตรี สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
รอง.จก.สบ.ทหาร
พลตรี
พลตรี มนัส  แถบทอง
ผอ.สจว.สปท.
พลตรี
พลตรี วิโรจน์  เกิดแสง
รอง.ผอ.วปอ.สปท.
พลตรี
พลตรี สงคราม  ขุมทอง
ผคท.ทท.
พลตรี
พลตรี ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์
ผทค.ทท.
พลตรี
พันเอก ประวิทย์   เอี่ยมสังข์
ผอ.สบป.สบ.ทหาร
พลตรี
พันเอก ปฐมทรรศ   ปทุมทอง
ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
พลตรี
พันเอก พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์
ผชก.
พลตรี
พันเอก ธนัช   บุญอารักษ์
ผทค.ทท.
พลตรี
พันเอก เทพชาตรี   ฝั่งสระ
ผทค.ทท.
พลตรี
พันเอก กนิษฐ  ชมะนันทน์
ผทค.ทท.
พล.ตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
รอง เสธ.ทบ.
พลโท
พลตรี อยุทธ์ ศรีวิเศษ
จก.กพ.ทบ.
พลโท
พลตรี ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
จก.กบ.ทบ.
พลโท
พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย
มทน.3
พลโท
พลตรี วิชาญ   สุขสง
มทน.4
พลโท
พลตรี อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ์
จก.กช.
พลโท
พลตรี ปราการ  ปทะวานิช
ผบ.นรด.
พลโท
พลตรี อภิชาติ   สุขแจ่ม
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี ศตวรรษ  รามดิษฐ์
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี วรรนพ  นาคประสิทธิ์
ผอ.สปง.สง.ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี กิตติธัช  บุพศิริ
ผอ.สปป.2 สง.ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี  เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์
ผอ. สปป.4สง.ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี วาสิฏฐ์  มณีโชติ
ผอ.สปป.5สง.ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี สมชาย   เพ็งกรูด
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี ธวัธชัย   มาชมสมบูรณ์
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี ธานินทร์   สนิทชน
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รอง จก.กพ.ทบ.
พลตรี
พลตรี ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม
รอง มทภ.2
พลตรี
พลตรี ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์
รอง มทภ.3
พลตรี
พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร
รอง มทภ.3
พลตรี
พลตรี อาคม  พงศ์พรหม
รอง มทน.4
พล.ตรี
พลตรี เชษฐา   ตรงดี
รอง ผบ.นสศ.
พลตรี
พลตรี พัลลภ  เฟื่องฟู
รอง ผบ.นปอ.ทบ.
พลตรี
พลตรี เอนก  กล่อมจิตร
รอง จก.สพ.ทบ.
พลตรี
พลตรี สุรินทร์  นิลเหลือง
ผบ.มทบ.13
พลตรี
พลตรี ชาญชัย  เอมอ่อน
ผบ.มทบ.24
พลตรี
พลตรี พีรวัชฌ์    แสงทอง
รอง ผอ.สมท.สง.ปรมน.ทบ
พลตรี
พลตรี สันทัด   เมืองคำ
ผอ.สตน.สง.ปรมน. ทบ.
พลตรี
พันเอก วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์
จก.สห.ทบ.
พลตรี
พันเอก ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์
ผอ.สตน.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
ผอ.สวพ.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประสาร  รวยดี
ผบ.ศร.
พลตรี
พันเอก เกียรติศักดิ์   วิเวก
ผบ.มทบ.28
พลตรี
พันเอก ปราโมทย์   นาคจันทึก
ผบ.มทบ.210
พลตรี
พันเอก ดุษิต   ปุระเสาร์
ผบ.มทบ.38
พลตรี
พันเอก ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์
ผบ.มทบ.41
พลตรี
พันเอก ภาสกร   ทวีตา
ผบ.มทบ.43
พลตรี
พันเอก อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล
เสธ.ทภ.4
พลตรี
พันเอก ประมวล  จันทร์ศรี
ผอ.สวท.รร.จปร.
พลตรี
พันเอก มาโนชญ์  รัตนเลขา
ฝสธ.ทบ.
พลตรี
พันเอก แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว
รอง.ผอ.กอ.รมน.ภาค.4
พลตรี
พันเอก วัลลภ  ประดับศิลป์
ผชก.ทบ.
พลตรี
พันเอก กฤษณ์   สุนทรธรรม
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก เกษม  วังสุนทร
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชาตรี  สุวรรณภูมิ
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก บูระพา ต๊ะวิชัย
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประเวศ  บาลทิพย์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก พิชิต  วันทา
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอก ใหม่ 1 พลโท ใหม่ 25 พลตรี ใหม่ 28
ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒๕๖๑
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐


เลื่อนยศ เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง ชั้นยศนายพลของสมาชิก จปร.32 งวด 1 เม.ย.61 29 นาย
 (A ยศสูงขึ้น, B ตำแหน่งสูงขึ้น, C ระดับเดียวกัน : นายพลใหม่ 15 นาย)
 1. สป. 3 นาย
• A พลตรี คำรณ ชาติเสวียง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
 • A พลตรี บุญชู กลิ่นสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
 • A พันเอก อนุรักษ์ ข้าวทิพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 2. บก.ทท. 5 นาย
 • C พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
• C พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร
 • A พันเอก อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • A พันเอก วิโรจน์ เกิดแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • A พันเอก ปรีชา สาลีผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 3. ทบ. 21 นาย 
• B พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารบก • B พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
 • B พลตรี ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
• B พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
 • C พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
• C พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รอง ผอ.สนย. สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รอง ผอ.ศปป. ๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
 • C พลตรี ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ ผอ.สรมน.5 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.6 สน.ปรมน.ทบ.
• C พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผอ.สรมน.12 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.12 สน.ปรมน.ทบ.
• C พลตรี สรายุทธ ปาลิวนิช ผอ.สรมน.16 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.14 สน.ปรมน.ทบ.
• C พลตรี วิเชียร ผ่องจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ
• A พันเอก กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
• A พันเอก ชาตรี กิตติขจร เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
• A พันเอก ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า 
• A พันเอก สุปัญญา วิไลรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
 • A พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
• A พันเอก จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
• A พันเอก ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
• A พันเอก ภัคถพณ ป้อมบุบผา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
• A พันเอก บรรจง ไชยลังกา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
• A พันเอก บรรดิษฐ์ อินทสังข์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
• A พันเอก อำนาจ นาคศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


พีธีแสดงความยินดีกับนายพลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
ประธานรุ่นมอบกระบี่สั้น พร้อมจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติ
เมื่อ 1 เม.ย.2560 ประธานรุ่น พล.ท. นเรนทร์  สิริภูบาล ได้ทำพิธีแสดงความยินดี พร้อมมอบกระบี่สั้นให้ในงานสังสรรค์ ปี พ.ศ.2560 จำนวน 33 นาย
ดังมีรายชื่อ ตามราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ และ
http://www.rtarf.mi.th/pdf/ratchakitcha_2560.pdf