ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

วันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ ปีที่64

สภากลาโหมได้เห็นชอบให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็น “โรงเรียนเตรียมทหาร” สังกัดกรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2501 จึงถือว่าวันที่ 27 ม.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร