ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน ตุลาคม 2564

พันเอกรอฝัน

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) ธนภณ   ธรรมวัฒนา (เอ๊ะ) นปก. บก.ทท.
2
พ.อ. ธนากร   จิตรอนุกูล (อ้อ) ประจำ บก.ทท.
3
พ.อ.(พ) ธนิต   บุตรจินดา (นิด) นปก.ประจำ สป.
4
พ.อ. สุชาติ   ชูศิริ (แขก) รอง ผอ.กกพ.ทน.3
5
พ.อ.(พ) อุทัย  คงวาสน์ (เปี๊ยก) นปก.ประจำ นทพ.

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) สมศักดิ์   ทรงสมบูรณ์ (จ็อก) ประจำ นทพ.  ลาออก 
2
พ.อ.ดร. ประสารดิษฐ์   ศรีศักดิ์(อ๊อด) ประจำ มทบ.21

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) เกษียร   ยืนยง(น้อง) นปก.ประจำ นรด.
2
พ.อ.(พ) จิระศักดิ์  แสงทองศรี (จ้อย) นปก.ประจำ ขว.ทบ.
3
พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง(เหมี่ยว) นปก.ประจำ มทบ.11
4
พ.อ.(พ) ชาญชาย   ไชยกุล (แก่) นปก.ประจำ มทบ.39
5
พ.อ.(พ) ชาญวิทย์    ทองพลับ (แอ้) ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.
6
พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์ (ติ๊ก) นปก.ประจำ ทบ.
7
พ.อ.(พ) นคร   กาญจนพฤกษ์ (เปา) นปก.ประจำ สพ.ทบ.
8
พ.อ. นันโท   แต้สุข (แป๊ะ) ประจำ มทบ.42 
9
พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) ประจำ สลก.บก.ทท.
10
พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์   เผื่อนงูเหลือม (โด้) นปก.ประจำ มทบ.33
11
พ.อ.(พ) สมชาย   เพ็ชรประไพ (อู๊ดดี้) บชร.2 

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม) นปก.ประจำ มทบ.21
2
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด) ผช.ผอ.สวค.พบ.
3
พ.อ.(พ) วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้) ประจำ บก.ทบ.
4
พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้) รศ.สกศ.รร.จปร.