ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระ เดือน เมษายน 2565

พันเอกรอฝัน

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม) นปก.ประจำ มทบ.21
2
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด) ผช.ผอ.สวค.พบ.
3
พ.อ.(พ) วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้) ประจำ บก.ทบ.
4
พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้) รศ.สกศ.รร.จปร.