ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

ผบ.พล.ร.4/ผบ.ศบภ.พล.ร.4 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพความพร้อมของ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน


เมื่อ 6 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4/ผบ.ศบภ.พล.ร.4 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพความพร้อมของ กองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยขึ้นตรง ศบภ.พล.ร.4 ในพื้นที่ จ.ตาก ณ สนามฝึก ร.14 พัน.1 ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จ.ตาก ในการตรวจความพร้อมในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้ ร้อย.ชป. ได้เกิดความพร้อม ทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่น ๆ ตามห้วงเวลา และที่สำคัญที่สุด คือ การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในปัจจุบัน  ร้อย.ชป.ร.14 พล.ร.4 ได้มีการสาธิตการปฏิบัติตามกิจเฉพาะที่สำคัญ ดังนี้
1) การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติม
2) การ รปภ.บุคคล และสถานที่สำคัญ/สถานที่เสี่ยง/สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) การ ลว./เฝ้าตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย
4) การจัดระเบียบพื้นที่/จำกัดการเคลื่อนย้าย
5) การช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อยของประชาชน
6) การช่วยเหลือ/สนับสนุนตามมาตรการฟื้นฟูความเสียหาย
7) การส่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบ เมื่อสถานการณ์ยุติลง