ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

แต่งตั้งชั้นนายพล


กระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลโท  สัณณชัย  ทองขวัญ
ผทค.พิเศษ สป.
พลเอก
พลตรี  นันวัฒน์  ศรีสุพพัตพงษ์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
พันเอก วรพจน์  ปูรณโชติ
ผทค. สป.พลตรี
กองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลตรี พนม  ใจทหาร
ปษ.บก.ทท.
พลโท
พลตรี สงคราม  ขุมทอง
ปษ.สปท.
พลโท
พลตรี วัฒนะ  พลจันทร์
ปษ.สปท.
พลโท
พลตรี คมกฤช   พลพิลา
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี วิโรจน์   เกิดแสง
ผอ.สจว.สปท.
พลตรี**
พันเอก สุวัฒนา  เย็นใจ
ปษ.สปท.
พลตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลเอก ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก**
พลโท พีระ  ฉิมปรี
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท พันธุ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท ชัยรัตน์  จ่างแก้ว
ปษ.ทบ.
พลโท**
พลตรี ชาตรี  กิตติขจร
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี มโนช  จันทร์คีรี
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี อัชฌา คงสมบูรณ์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี ปรีชา  จึงมั่นคง
รอง มทภ.2
พลตรี
พลตรี วรพล   วรพันธ์
รอง มทภ.4
พลตรี
พลตรี อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล
ผบ.มทบ.42
พลตรี
พลตรี อัครพล  พงษ์สวัสดิ์
ผอ.ศทท.สส.
พลตรี
พลตรี จุลเจน  สืบนุสนธ์
น.ฝสธ.สน.ผบช.ทบ.
พลตรี
พลตรี สุรชิน   กาญจนจิตติ
ผทค.ทบ.
พลตรี
พลตรี พิชัย  กิ่งแก้ว
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก อร่าม เพชรพูลมา
ผอ.สฝศ.ยศ.ทบ.
พลตรี
พันเอก ไพฑูรย์  ทองเสนา
น.ฝสธ.สน.ผบช.ทบ.
พลตรี
พันเอก  สมศักดิ์  เครือเช้า
น.ฝสธ.สน.ผบช.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก  บารมี  แหวนเพ็ชร
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก อติชาติ  กฤตยพงษ์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก  อาทิตย์  ศรีหริ่ง
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอก ใหม่ 3 ท่าน พลโท ใหม่ 8 ท่าน พลตรี ใหม่  9 ท่าน  

***************************************************************

กระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลโท  เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม
ผอ.สงป.กห.
พลเอก
พลโท  อภิชาติ  วิไลเนตร
ผทค.พิเศษ สป.
พลเอก
พลโท บุญชู  กลิ่นสาคร
ผทค.พิเศษ สป.พลเอก
พลโท ณตฐพล  บุญงาม
ผทค.พิเศษ สป.พลเอก
พลโท ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์
ผทค.พิเศษ สป.พลเอก
พลโท สราวุธ   รัชตะนาวิน
รอง ผอ.ศอพท.พลโท**
พลตรี พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
ปษ.สป.พลโท
พลตรี ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
ปษ.สป.พลโท
พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
ผทค.พิเศษ สป.พลโท
พลตรี มานะ เกิดโถ
ผทค.พิเศษ สป.พลโท
พลตรี ธนัช บุญอารักษ์
ผทค.พิเศษ สป.พลโท
พลตรี อำนาจ นาคศรี
ผทค.พิเศษ สป.พลโท
กองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
เสธ.ทหาร
พลเอก**
พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก
ปษ.สปท.
พลเอก
พลโท ไพโรจน์  วิไลลักษณ์
จก.ชด
พลโท**
พลโท พิสัณห์   ปฐมเอม
ผอ.วปอ.สปท.
พลโท**
พลตรี ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์
ผบ.ศตก.
พลโท
พลตรี ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์
รอง ผอ.ศปร.
พลโท
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
เสธ.นทพ.
พลโท
พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี มนัส แถบทอง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี กฤติกร รัสมิภูตานนท์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี วัฒนะ พลจันทร์
รอง ผบ.ศตก.
พลตรี**
พันเอก นันทพล เชื้อหน่าย
ผอ.สพม.ชด.ทหาร
พลตรี
พันเอก หิรัญ ศรีสุก 
ปษ.สปท.
พลตรี
พันเอก ถาวร ไทยแขก
ผทค.บก.ทท.
พลตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท สุนัย ประภูชะเนย์
ผช.ผบ.ทบ
พลเอก
พลโท ธวัชชัย มาชมสมบูรณ
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท ธานินทร์ สนิทชน
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท วิชาญ สุขสง
รอง เสธ.ทบ
พลโท**
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
จก.ยศ.ทบ.
พลโท**
พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว
จก.ขว.ทบ.
พลโท
พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู
ผบ.นปอ.ทบ.
พลโท
พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
ผบ.รร.จปร.
พลโท
พลตรี วิรัตน์ แป้นพงษ์
ผอ.สบค.กอ.รมน.
พลโท
พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ
ผอ.สขว.กอ.รมน.
พลโท
พลตรี ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.
พลโท
พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี สุรเดช ประเคนรี
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี ประสาร รวยดี
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี สันทัด เมืองคำ
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี วัลลภ ประดับศิลป์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
รอง มทภ.2
พลตรี**
พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
รอง มทภ.3
พลตรี**
พลตรี วิรัตน์ นาคจู
รอง ผบ.นปอ.
พลตรี**
พลตรี มงคล รัตนจันทร์
รอง จก.กช.
พลตรี**
พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์
รอง จก.ยศ.ทบ.
พลตรี**
พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง
ผบ.พล.ร.4
พลตรี**
พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก
ผบ.มทบ.21
พลตรี**
พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก
ผบ.มทบ.23
พลตรี**
พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
ผบ.มทบ.29
พลตรี**
พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์
ผบ.มทบ.310
พลตรี**
พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์
เสธ.ทภ.3
พลตรี**
พลตรี ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ
รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค.1
พลตรี**
พันเอก วิทยา ชัยสมพร
จก.ดย.ทบ.
พลตรี
พันเอก บัญชา อาจคำพันธ์
ผบ.พล.ช.
พลตรี
พันเอก ปรีชา จึงมั่นคง
ผบ.พล.ม.3
พลตรี
พันเอก สุรชิน กาญจนจิตต
ผบ.ผบช.2
พลตรี
พันเอก ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์
ผบ.มทบ.36
พลตรี
พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์
เสธ.สส.
พลตรี
พันเอก เชิงชาย กระตุฤกษ์
น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบ.ทบ.
พลตรี
พันเอก นิวัติ พิมพ์สอ
น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบ.ทบ.
พลตรี
พันเอก อัครพล พงษ์สวัสดิ์
น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบ.ทบ.
พลตรี
พันเอก กสิณ จ้อยประดิษฐ์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชลภูมิ แสงเดือน
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ณัฐดนัย บุญถาวร
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประชุม พันธ์โสตถี
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก พัฒนพงษ์ สุภาพคำ
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก มนูณ ศรีสมบัติ
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ยศวริศ ศิริบาล
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก วัลภเทพ ทิพยกะลิน
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก วิโรจน์ หนูสอน
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก วิญญู หัสดิน
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก เวิน จำปาสา
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก สำราญ แร่ทอง
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก อรรถ สันตะวา
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอก ใหม่ 9 ท่าน พลโท ใหม่ 30 ท่าน พลตรี ใหม่ 29 ท่าน (ทท.3 ทบ.26)

**เลื่อนตำแหน่ง 19 ท่าน พลเอก 1 ท่าน พลโท 5 ท่าน พลตรี 13 ท่าน 

ลิงค์>>>ราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 136 หน้าที่ 1-36 ตอนพิเศษ 224 ง  วันที่ 7 กันยายน 2562

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐


กระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลโท  ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา
ผทค.พิเศษ สป.
พลเอก
พลโท  อภิชาติ  วิไลเนตร
จก.วท.กห.
พลโท
พลตรี สัณณชัย  ทองขวัญ
ผทค.พิเศษ สป.พลโท
พลตรี สรศิริ  ปริญญานันท์
ผทค.พิเศษ สป.พลโท
กองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท  สุชาติ   ทับทิมแดง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลตรี ไพโรจน์  วิลัยลักษณ์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี ประวิทย์ เอี่ยมสังข์
ผทค.บก.ทท.
พลตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท  สมชาย เพ็งกรูด
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท พีระ ฉิมปรี
รอง เสธ.ทบ.
พลโท
พลโท วรรนพ  นาคประสิทธิ์
ปช.ทบ.
พลโท
พลตรี ธัญญา   เกียรติสาร
มทภ.2
พลโท
พลตรี ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม
มทน.2
พลโท
พลตรี ชาญชัย  เอมอ่อน
รอง มทภ.2
พลตรี
พลตรี กฤษดา   พงษ์สามารถ
รอง มทภ.4
พลตรี
พลตรี สุรเดช  ประเคนรี
รอง มทน.1
พลตรี
พลตรี ไตรรัตน์  ไชยนุรักษ์
ผบ.บชร.4
พลตรี
พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ
ผบ.มทบ.21
พลตรี
พ้นเอก วินัย  เจริญศิลป์
ผบ.มทบ.24
พลตรี
พันเอก วีรวัฒน์  ทองมั่นคง
รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค.1
พลตรี
พันเอก วิชัย   มารศรี
รอง สธ.สง.ปรมน.ทบ.
พลตรี
พันเอก  ฐิติวัฒน์   ศรีสังข์บุญ
ผชก.ทบ
พลตรี
พันเอก จุมพล  สุดสวาสดิ์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก  จุลเจน  สืบนุสนธิ์
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอก ใหม่ 4 ท่าน พลโท ใหม่ 5 ท่าน พลตรี ใหม่ 6 ท่าน

ราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 64 ง  วันที่ 16 มีนาคม 2562

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

คำสั่งแต่งตั้งชั้นนายพล จปร.32  ต.ค.61 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลตรี สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
พลตรี ฐิติพล  ไวยพจน์
ผช.หน.ฝสธ.สป.
พลตรี
พันเอก เกษม  จั่นเรือง
ผทค.สป.
พลตรี
กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท  นเรนทร์  สิริภูบาล
ผบ.สปท.
พลเอก
พลตรี สุภรัตน์   เงินบำรุง
ปช.ทหาร
พลโท
พลตรี พิสัณห์  ปฐมเอม
เสธ.สปท.
พลโท
พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
หน.ฝสธ.
พลโท
พลตรี อภิรมณ์  จินตเกษกรรม
ปษ.ทท.
พลโท
พลตรี วิชา ไผ่เกาะ
ปษ.ทท.
พลโท
พลตรี ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์
ผทค.พิเศษ.ทท.
พลโท
พลตรี สุชาติ  ทับทิมแดง
ผทค.พิเศษ.ทท
พลโท
พลตรี พิศนุ  พงษ์ศารานันท์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
พลตรี ดำรงค์    สุ่มสังข์
ผทค.พิเศษ.สป.
พลโท
พลตรี  พนม  ใจทหาร
รอง จก.กพ.ทหาร
พลตรี
พลตรี วัฒนะ   พลจันทร์
รอง ผบ.ศรภ.
พลตรี
พลตรี สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
รอง.จก.สบ.ทหาร
พลตรี
พลตรี มนัส  แถบทอง
ผอ.สจว.สปท.
พลตรี
พลตรี วิโรจน์  เกิดแสง
รอง.ผอ.วปอ.สปท.
พลตรี
พลตรี สงคราม  ขุมทอง
ผคท.ทท.
พลตรี
พลตรี ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์
ผทค.ทท.
พลตรี
พันเอก ประวิทย์   เอี่ยมสังข์
ผอ.สบป.สบ.ทหาร
พลตรี
พันเอก ปฐมทรรศ   ปทุมทอง
ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
พลตรี
พันเอก พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์
ผชก.
พลตรี
พันเอก ธนัช   บุญอารักษ์
ผทค.ทท.
พลตรี
พันเอก เทพชาตรี   ฝั่งสระ
ผทค.ทท.
พลตรี
พันเอก กนิษฐ  ชมะนันทน์
ผทค.ทท.
พล.ตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
รอง เสธ.ทบ.
พลโท
พลตรี อยุทธ์ ศรีวิเศษ
จก.กพ.ทบ.
พลโท
พลตรี ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
จก.กบ.ทบ.
พลโท
พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย
มทน.3
พลโท
พลตรี วิชาญ   สุขสง
มทน.4
พลโท
พลตรี อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ์
จก.กช.
พลโท
พลตรี ปราการ  ปทะวานิช
ผบ.นรด.
พลโท
พลตรี อภิชาติ   สุขแจ่ม
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี ศตวรรษ  รามดิษฐ์
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี วรรนพ  นาคประสิทธิ์
ผอ.สปง.ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี กิตติธัช  บุพศิริ
ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี  เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์
ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี วาสิฏฐ์  มณีโชติ
ผอ.ศปป.5 ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี สมชาย   เพ็งกรูด
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี ธวัธชัย   มาชมสมบูรณ์
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี ธานินทร์   สนิทชน
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รอง จก.กพ.ทบ.
พลตรี
พลตรี ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม
รอง มทภ.2
พลตรี
พลตรี ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์
รอง มทภ.3
พลตรี
พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร
รอง มทภ.3
พลตรี
พลตรี อาคม  พงศ์พรหม
รอง มทน.4
พล.ตรี
พลตรี เชษฐา   ตรงดี
รอง ผบ.นสศ.
พลตรี
พลตรี พัลลภ  เฟื่องฟู
รอง ผบ.นปอ.ทบ.
พลตรี
พลตรี เอนก  กล่อมจิตร
รอง จก.สพ.ทบ.
พลตรี
พลตรี สุรินทร์  นิลเหลือง
ผบ.มทบ.13
พลตรี
พลตรี ชาญชัย  เอมอ่อน
ผบ.มทบ.24
พลตรี
พลตรี พีรวัชฌ์    แสงทอง
รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ
พลตรี
พลตรี สันทัด   เมืองคำ
ผอ.สตน.ปรมน. ทบ.
พลตรี
พันเอก วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์
จก.สห.ทบ.
พลตรี
พันเอก ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์
ผอ.สตน.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
ผอ.สวพ.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประสาร  รวยดี
ผบ.ศร.
พลตรี
พันเอก เกียรติศักดิ์   วิเวก
ผบ.มทบ.28
พลตรี
พันเอก ปราโมทย์   นาคจันทึก
ผบ.มทบ.210
พลตรี
พันเอก ดุษิต   ปุระเสาร์
ผบ.มทบ.38
พลตรี
พันเอก ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์
ผบ.มทบ.41
พลตรี
พันเอก ภาสกร   ทวีตา
ผบ.มทบ.43
พลตรี
พันเอก อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล
เสธ.ทภ.4
พลตรี
พันเอก ประมวล  จันทร์ศรี
ผอ.สวท.รร.จปร.
พลตรี
พันเอก มาโนชญ์  รัตนเลขา
ฝสธ.ทบ.
พลตรี
พันเอก แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว
รอง.ผอ.กอ.รมน.ภาค.4
พลตรี
พันเอก วัลลภ  ประดับศิลป์
ผชก.ทบ.
พลตรี
พันเอก กฤษณ์   สุนทรธรรม
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก เกษม  วังสุนทร
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชาตรี  สุวรรณภูมิ
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก บูระพา ต๊ะวิชัย
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประเวศ  บาลทิพย์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก พิชิต  วันทา
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอก ใหม่ 1 พลโท ใหม่ 25 พลตรี ใหม่ 28
ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒๕๖๑
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐