ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สตน.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ 14 ส.ค.62เวลา 0800 - 1000  พล.ต.ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ ล้างทำความสะอาด และ เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด รอบพระอุโบสถ ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน ผลการปฏิบัติ ทำให้ความสะอาดพื้นที่ในวัด มีความสะอาดทัศนียภาพดีขึ้น และได้รับความร่วม มือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เป็นอย่างดี