ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ที่ปรึกษา ศปพร.และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมพบปะ หารือ หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบงานในพื้นที่ จ.ยะลา ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันที่ 13 สิงหาคม 2562   พ.อ. ไพฑูรย์ ทองเสนา ที่ปรึกษา ศปพร.และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมพบปะและหารือ หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบงานในพื้นที่ จ.ยะลา ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานพร้อมชี้แจงนโยบาย ของ ผอ.ศปพร. ให้รับทราบและนำไปปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้
✨1. เวลา 0930 สำรวจต้นไม้ทรงปลูก กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ต้นราชพฤกษ์ เมื่อ 11 ม.ค.2557) สภาพต้นไม้ทั่วไป เจริญเติบโต มีป้ายชื่อ รั้วล้อม อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ หน่วยที่รับผิดชอบพร้อมที่จะดูแลรักษาให้สมพระเกียรติ โดยมี รอง ผอ.รพ.ฯ และ หน.ส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ รพ.กรงปินัง ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
✨2. เวลา 1100 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต ต./อ.ธารโต จ.ยะลา มีสมาชิก จำนวน 90 คน ดำเนินกิจกรรม ด้านเกษตรกรรม, ไม้ผล(ปลูกทุเรียน), ปศุสัตว์, ประมง, บอนสี แปรรูปผลิตภัณฑ์ และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในการนี้ได้ขอรับการสนับงบประมาณจากจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 63-64 ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสร้างศาลากลางน้ำ, เนินจุดชมวิว, ห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มี ปัญหาข้อขัดข้อง

✨3. เวลา 1330 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธนาคารข้าวพระราชทานบ้านบันนังบูโบ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 สถานภาพ หยุดกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2559 สาเหตุ เนื่องจากมีร้านค้าภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และสมาชิกไม่ได้ทำนา มีแผนที่จะเคลื่อนย้ายอาคาร เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนบุคคล ผู้รับผิดชอบ น.ส.วรรณา สร้างอำไพ สภาพชำรุดเล็กน้อย✨4. เวลา 1430 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธนาคารข้าวพระราชทานบ้านถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 สถานภาพ หยุดกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2559 สาเหตุ เนื่องจากมีร้านค้าภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ผู้รับผิดชอบ นายซ้าย ธรรมจิตร หน.กองพัน อรบ.ถ้ำทะลุ สภาพชำรุดเล็กน้อย เนื่องจากปลวกกิน