ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.3เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณชั่วนิรันดร์

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมปลูกต้นไม้ และให้นมลูกแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล พร้อมเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ Organic Vegetables อาทิ ผักสวนครัว , ปลานิลจิตรลดา, เครื่องดื่มสมุนไพร และการเลี้ยงสัตว์เพื่อขยายพันธุ์และบริโภคด้วย
กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสำหรับการแสดงนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ อาทิ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล, โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน, โครงการสวนสมุนไพร กองทัพภาคที่ 3, โครงการปลูกข้าวอินทรีย์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 และโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่กากีแคมป์เบลล์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของแต่ละหน่วยที่นำมาจัดแสดงอีกด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้และต่อยอด ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน