ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เจ้ากรมการทหารช่าง พบปะผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ พบปะนายทหารยุทธการและการฝึก ผู้ฝีก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง ๗ หน่วยฝึก ของกรมการทหารช่าง เพื่อมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมกับเยี่ยมชมอุปกรณ์การฝึกทหารใหม่ทั้ง ๗ หน่วยฝึก ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี