ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

งาน RTARF HQ KM DAY 2018 คู่มือปฎิบัติงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดน

เมื่อ 14 ก.ย.61 พันเอก นันทพล เชื้อหน่าย ในงานRTARF HQ KM DAY 2018 จากการส่งคู่มือปฎิบัติงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดน เข้ารับประกวด ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก 36 หน่วยของกองบัญชาการกองทัพไทย.....