ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.41 รับมอบประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น

เมื่อ 2 ส.ค.61 เวลา 0930 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 รับมอบประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น จาก พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(1) ณ ห้องประชุม 221 อาคาร บก.ทบ.กรุงเทพฯ จากการที่ มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยนำกระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการปฎิบัติงานและได้สร้างสรรค์ผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับดีเด่นในเรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ : เกษียณสุขสันต์