ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศธ. เชิญ ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษแก่หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 กล่าว 'คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก'

วันที่ 23 มีนาคม 2561. กระทรวงศึกษาธิการ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ' แก่ข้าราชการผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 ณ สถาบันพัฒนาครู วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า "มีความรำลึกถึงครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนตั้งแต่จากกระทรวงศึกษาธิการไป ผมไม่เคยลืมในน้ำใจไมตรีและมิตรภาพอันมีต่อกัน แม้ก่อนหน้าที่จะมาทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสมัยที่ยังเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น 'โครงการผู้ว่าฯ พบคุณครูและลูกหลานนักเรียนหน้าเสาธง' และ 'โครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและสอนพิเศษ' ผมรำลึกถึงกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นกระทรวงพระราชทานมาจากสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 เป็นกระทรวงแห่งพระมหากรุณาธิคุณในทุกรัชสมัย กับอีกเป็นกระทรวงคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน สำหรับวันนี้หากถามผม ผมเพียงแต่ขอพูดในฐานะครูกับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารฯ ทุกท่านว่า 'หลักสุจริตธรรม' เป็นความสง่างามของทุกส่วนราชการ ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน ข้าราชการจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ มีความสง่างามได้ด้วยการนี้ ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีอัธยาศัยไมตรี ความเป็นสุภาพชน ยึดมั่นกฎระเบียบ ไม่ทุจริตคดโกงหรือการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น กับอีกโดยส่วนตัวผมแล้ว คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"

"ประเทศไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ด้วยประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละภูมิภาค ก่อให้เกิดลักษณะการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน จนกลายเป็นแหล่งกำเนิดของลักษณะทางภูมิสังคม วัฒนธรรม อุปนิสัยใจคอของผู้คนที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ทำหน้าที่ครูที่ดี จำเป็นต้องทำการศึกษาเรียนรู้ลักษณะเฉพาะเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ลึกซึ้งตามสมควรแล้ว จึงค่อยๆ ปรับหลักวิชาที่ศึกษามาพร้อมกับประสบการณ์ที่มีมาเป็นกรอบในการทำหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม นำสู่ความสำเร็จบริบูรณ์ตามแผนการศึกษาที่วางไว้ควบคู่กับการเสริมสร้างความรักความเข้าใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน และความสมัครสมานสามัคคีในสังคม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในหมู่ครูอาจารย์ให้มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ และขยายเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบในทุกระดับของการเรียนการสอน มุ่งสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งทางสติปัญญาและจิตใจตามพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญในการดำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้า" ม.ล.ปนัดดา กล่าว