ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอกพิชิต วันทา รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


ซึ่งการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ การปฏิบัติตามภารกิจ นโยบาย คำสั่งของนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน การบูรณาการงานที่สำคัญที่มีความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติระหว่างกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด การดำเนินการตามโรดแมพ (Road Map) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ โรดแมพ (Road Map) ของกองทัพภาคที่ 2


ทั้งนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยเกิดประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ปลุกจิตสำนึกของคนในชาติ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง เพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองบนวิถีแห่งระบอบประชาธิปไตย สร้างการเข้าใจตามแผนกลยุทธการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ ระดับกองทัพภาคที่ 2 สร้างการเข้าถึงตามแผนกลยุทธการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ ระดับกองทัพภาคที่ 2 สร้างการพัฒนาตามแผนกลยุทธการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ ระดับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อการดำรงชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานโดยการบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและช่วยให้งานที่ปฏิบัตินั้นเกิดประสิทธิภาพอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน