ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณฯ เนื่องในวันกงทัพไทย ประจำปี 2561 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก