ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.2 เปิดการประชุมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561พลตรี ธีญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/รองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 2 จากนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2 ชีให้เห็นถึงมิติ การชี้วัด นำไปสู่เป้าหมายของจังหวัด เป้าหมายพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และเป้าหมายของกองทัพ เพื่อตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ทำการเปิดอบรมเจ้หน้าที่ปฏิบัติงาน  ห้วงระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเฮอมิเทจ รีสอร์ท แอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา