ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.2 ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใต้ดิน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดประชุมเชิงวิชาการด้านบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำใต้ดิน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต และนักวิชาการสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันน้ำนิเทศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน)การจัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำน้ำลงสู่ใต้ดิน เพื่อน้ำน้ำใต้ดินมาแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอีนจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม 3 ตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา