ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การบริหารการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ลงพื้นที่ดูการบริหารการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ คลองเชื่อหนองกองแก้วถึงกุดละว้า ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น