ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม กาแฟยามเช้าที่ศูนย์ครูใต้

วันนี้ 6 พ.ย.60, 0730 - 0930 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.เป็นประธาน จัดกิจกรรม กาแฟยามเช้าที่ศูนย์ครูใต้ ต.ปูโล๊ะปูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยเชิญหน.ส่วนราชการ ในพื้นที่จ.ปัตตานี ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา มารับทราบ รับรู้แผนพัฒนาศูนย์ครูใต้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินการ ...ผลทุกฝ่ายเห็นด้วยกับแผนพัฒนาและจะร่วมให้ความร่วมมือกันต่อไป