ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จิตอาสา จังหวัดสกลนคร ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนา

วันที่ 28 พ.ย.60 พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจความมั่นคงภายในกลุ่มจังหวัดที่ 12 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร ฝ่ายทหาร พร้อมด้วยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสกลนคร

ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาที่แปลงนาของนายรำไพ คำสงค์ และนางสุวรรณี ผาแสดง ชาวบ้านหนองบัว ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เนื้อที่จำนวน 9 ไร่ ซึ่งมีฐานะยากจนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะจ้างแรงงานและเครื่องจักรมาเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการ
สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีมาแต่ในอดีตแสดงถึงความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มาให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยจากการทำไร่ทำนาในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย สร้างความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก