ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น. พ.อ.จำรัส สังขวร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.)/หน.ส่วน ประสานงานกกล.รส.ประจำ จว.ช.พ. ได้รับเชิญจาก ผอ.กศน.จังหวัด ช.พ. เป็นผู้บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ย.60 ณ โรงแรมทวินมรกต อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพรเวลา 14.00 น. พ.อ.จำรัส สังขวร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.)/หน.ส่วน ประสานงาน กกล.รส.ประจำ จว.ช.พ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับตำบล เยี่ยมชมโครงการการเลี้ยงไก่ไข่, การเลี้ยงเป็ดไข่, การเลี้ยงหมูหลุม, การเลี้ยงปลาในกระชัง และโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 9101 ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 12 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร