ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของหน่วย

เมื่อ ๒๘๐๗๓๐ พ.ย.๖๐ พล.ต. วิชา ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร พร้อมด้วย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา เสธ.สนภ.๓ นทพ. ร่วมสังเกตการณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของหน่วย และตรวจกายภาพความพร้อมในการปฏิบัติราชการ หน่วย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
 ๑. กำลังพลทุกชั้นยศ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ๑๙๑ นาย ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ ทุกนาย
 ๒. หน่วย ช.พัฒนา สนภ.๓ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเฉพาะที่ใช้สำหรับตรวจสอบวิเคราะห์ในการดำเนินงานด้านงานน้ำ และงานทางเป็นอย่างดี