ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการฝึกทดสอบขยายผล ชป.นทล.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการฝึกทดสอบขยายผล ชป.นทล.ของ ทภ.3 และตรวจเยี่ยมการจัดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของ ทภ.3 ประจำปี 2561 โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมการฝึกทางยุทธวิธีพื้นฐาน การฝึกชุดปฏิบัติการรบ และสถานีฐานฝึกต่างๆ ด้วย ณ ร้อย ฝรพ.3 ค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง