ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และติดตามการดำเนินโครงการจัดทำโครงสร้างชลศาสตร์ เพิ่มเติมกรณีวิกฤติอุทกภัย และโครงการระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ บ.หินลาด บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ จัดทำปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลลอยน้ำ สูบน้ำขึ้นมากรองและพักไว้ สูบต่อด้วยโซลาร์เซลอีกชุด นำน้ำขึ้นไปกัดเก็บที่ถังสูงและส่งน้ำออกให้ชาวบ้านใช้น้ำได้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน และเดินทางไปพบปะเด็กนักเรียน โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก