ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วางแผนปลูกป่า ในปี 61

เมื่อ 8 พ.ย. 60 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รองผบ.กกล.รส.จว.ช.ย.ลงพื้นทีป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน หารือ 3 ฝ่ายร่วมกันวางแผนปลูกป่า ในปี 61 จำนวน 13,000 ไร่ เพื่อคืนผืนป่าสมบูรณ์ตามโครงการปลูกป่าลดสภาวะโลกร้อน