ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีรับส่งหน้าที่ จก.จบ.

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60 พิธีรับส่งหน้าที่ จก.จบ. ระหว่าง พล.ท.สมศักดิ์ สรไชยเมธา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (จก.จบ.ท่านเก่า) และ พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ท่านใหม่ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ฯ ชั้น 4 จบ.