ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ติดตามความคืบหน้าโครงการบางระกำโมเดล 60

เมื่อ 19 ต.ค.60 พล.ต.สุภโชค ธวัธพีระชัย รอง มทภ.3 ติดตามความคืบหน้าโครงการบางระกำโมเดล 60 โครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้เร็วก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าท่วมกลายเป็นทุ่งหน่วงน้ำ