ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปิดอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เปิดอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาควมสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2561