ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมหน่วยงานร่วม ๓ ฝ่าย

๗ ก.ค.๖๐, ๐๙.๐๐
พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗/ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานร่วม ๓ ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) ในพื้นที่ จว.ล.พ. เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญของหน่วยเหนือ โดยได้เชิญผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานร่วม ๓ ฝ่าย เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ล.พ., พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ. (ท.), ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปจ.ล.พ., นายปรีชา สมชัย ป้องกัน จว.ล.พ., ฝ่ายตำรวจ ประกอบด้วย พล.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สส.ภ.จว.ล.พ. และ ฝ่ายทหาร ประกอบด้วย พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.๗/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.นพดล คามเกตุ รอง เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ เสธ.ร.๗/ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗), พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ ผบ.ร.๗ พัน.๑/ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๑), พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.๗ พัน.๒/ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๓ (ร.๗ พัน.๒) และ พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. ณ ห้องประชุม ศปก.จว.ล.พ. (POC) ศาลากลาง จว.ล.พ.