ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

12 ก.ค.60
พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จำนวน7 ชุด จาก ผช.ศ.ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย มทส. ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพและฝึกงานให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4