ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย

6 ก.ค. 60 เวลา 0900
 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และคณะ ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาพลังลมใช้งานทางธุรการอเนกประสงค์ ( AIR BOAT) โดยมี พ.อ.อภินันท์ พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผอ.กวก.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ. บริษัท อีเอส โกลบอล จำกัด จ.นนทบุรี