ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นักเรียนแก่

3 มิ.ย.60
พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร เข้ารับการศึกษาความร่วมมือด้านมาตรการต่อต้านการทุจริตของญี่ปุ่นและประเทศไทย