ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรม KICK OFF

27 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.
พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.31 ร่วมกิจกรรม KICK OFF โครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ภายในแหล่งน้ำปิด หนองบางพระหลวง โดยอำเภอเมืองนครสวรรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและร่วมกันกำจัดผักตบชวาในรูปแบบประชารัฐ ให้หมดไปจากแหล่งน้ำ คืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหนองน้ำบางพระหลวง ซึ่งจากการคำนวณพบว่า หนองน้ำดังกล่าวมีผักตบชวา ประมาณ 3,200 ตัน ซึ่งจะดำเนินการกำจัดโดยการทำเป็นปุ๋ยหมัก และนำบางส่วนสามารถนำไปไปเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

<